Podmioty powiązane

WL Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie została założona w 2014 roku. Jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000524421. Kapitał podstawowy wniesiony przez wspólników w formie wkładów wynosi 25 000 zł. NIP 6762479843, REGON 123216041.

Spółka jest wyspecjalizowanym podmiotem świadczącym kompleksowy zakres usług rewizji finansowej. Biegli rewidenci będący wspólnikami oraz biegli rewidenci zatrudnieni w Spółce posiadają wymagane uprawnienia oraz niezbędną w tym zakresie wiedzę i doświadczenie.

Spółka jest zarządzana przez Komplementariusza działającego pod firmą WL Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Komplementariusz od 2002 roku prowadzi działalność w zakresie usług rewizji finansowej oraz obsługi księgowej i kadrowo-płacowej polskich i zagranicznych podmiotów działających na terenie Polski.