Podmioty powiązane

WL Finanse Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie została założona w 2014 roku. Jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000912540. Kapitał podstawowy wniesiony przez wspólników w formie wkładów wynosi 25 000 zł. NIP 6762479843, REGON 123216041.

Spółka jest wyspecjalizowanym podmiotem świadczącym kompleksowy zakres usług rewizji finansowej. Biegli rewidenci będący wspólnikami oraz biegli rewidenci zatrudnieni w Spółce posiadają wymagane uprawnienia oraz niezbędną w tym zakresie wiedzę i doświadczenie.