Oferta

Usługi księgowe:

 • opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości wraz z planem kont
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencji i rejestrów podatkowych, zgodnie z przepisami prawa podatkowego i bilansowego
 • okresowe ustalanie i sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami prawa
 • sporządzanie wszelkich deklaracji, do składania których zobowiązują przepisy prawa podatkowego, a także ich terminowe składanie
 • cykliczne raportowanie i zestawianie bieżących i historycznych informacji niezbędnych do kierowania firmą
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS
 • przygotowywanie materiałów księgowych na potrzeby kredytowe i analiz finansowych

Usługi kadrowo-płacowe:

 • naliczanie płac i prowadzenie dokumentacji płacowej
 • prowadzenie spraw z zakresu obowiązków płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz FGŚP
 • prowadzenie spraw z zakresu obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
 • obsługa rozliczeń z PFRON
 • obsługa ZFŚS
 • organizacja okresowych badań profilaktycznych pracowników
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS o zatrudnieniu i płacach

Badanie sprawozdań finansowych:

 • badanie rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych
 • badanie rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • przeglądy ksiąg rachunkowych
 • przeglądy sprawozdań finansowych
 • usługi atestacyjne

Audyt zewnętrzny środków unijnych:

Spółka, jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wykonuje audyty zewnętrzne projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Biegli rewidenci zatrudnieni w Spółce posiadają wymagane uprawnienia oraz niezbędną w tym zakresie wiedzę i doświadczenie.

 

Inne usługi biegłego rewidenta:

 • badanie planów przekształcenia formy prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 • badanie wyceny aportów wnoszonych do spółek
 • badanie sprawozdań założycieli spółek akcyjnych
 • inne usługi dodatkowe i poświadczające wykonywane przez biegłego rewidenta