Company information

INFORMACJE PRAWNE DOTYCZĄCE SPÓŁKI

COMPANY INFORMATION

Pełna nazwa podmiotu
Full company name
WL Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Skrócona nazwa podmiotu
Abbreviated company name
WL Finanse Sp. z o.o.
Organ rejestrowy
Registration body
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy KRS
Numer KRS
Registration number
0000140630
Kapitał zakładowy
Initial capital
70 000 PLN
Numer wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
Entry in list of entities authorised to audit financial reports
2773
REGON
Company statistical number
356584198
NIP
Tax identification number
6762225746
Wspólnicy
Partners
Wojciech Lorys, Zbigniew Pamuła
Zarząd Spółki
Company Board
Wojciech Lorys, Zbigniew Pamuła, Jolanta Lorys