Członkostwo

logo_kibr_m

WL Finanse Sp. z o.o. jest firmą audytorską wpisaną na listę Polskiej Izby Biegłych Rewidentów pod pozycją 2773.

Polska Izba Biegłych Rewidentów jest ustawowo powołanym samorządem zawodowym zrzeszającym biegłych rewidentów. Powstała z mocy uchwalonej 19 października 1991 r. ustawy o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie, która weszła w życie 1 stycznia 1992 r.

13 października 1994 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił odrębną ustawę o biegłych rewidentach i ich samorządzie, poświęconą wyłącznie sprawom samorządu zawodowego. W 2017 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 6 czerwca 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Zgodnie z powyższą ustawą Polska Izba Biegłych Rewidentów działa na podstawie przepisów ustawy oraz postanowień statutu. Przynależność do Polskiej Izby Biegłych Rewidentów jest obowiązkowa i powstaje z dniem wpisu do rejestru biegłych rewidentów.

Polska Izba Biegłych Rewidentów jest członkiem International Federation of Accountants (IFAC)

Polska Izba Biegłych Rewidentów posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest miasto stołeczne Warszawa – www.pibr.org.pl.

Do zadań Polskiej Izby Biegłych Rewidentów należy w szczególności:

  • reprezentowanie członków oraz ochrona ich interesów zawodowych,
  • ustanawianie standardów rewizji finansowej,
  • sprawowanie kontroli nad należytym wykonywaniem zawodu i przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez członków PIBR oraz przestrzeganiem przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych obowiązujących przepisów prawa,
  • współdziałanie w kształtowaniu zasad rachunkowości i rewizji finansowej,
  • opracowywanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów na biegłych rewidentów,
  • prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej.

Nadzór publiczny nad działalnością Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta oraz działalnością firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych sprawuje Komisja Nadzoru Audytowego.

W związku ze stawianymi firmom audytorskim, ubiegającym się o przeprowadzenie audytu wykorzystania środków z funduszy unijnych, wymaganiami przynależności do międzynarodowych organizacji, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów informuje, że Polska Izba Biegłych Rewidentów jest członkiem międzynarodowych organizacji biegłych rewidentów i księgowych: w 2001 roku została członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), a w 2002 roku członkiem Europejskiej Federacji Ekspertów Księgowych (FEE).

Przynależność Polskiej Izby Biegłych Rewidentów do ww. organizacji oznacza, że wpisane na jej listę podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych spełniają stawiany im warunek przynależności do międzynarodowych organizacji.